Матеріали до уроків

 УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 10 клас
УРОК № 2/2 Тема. Вимірювання. Похибки вимірів. Математика — мова фізики
  МЕХАНІКА
  1. Кінематика
УРОК № 1/3 Тема. Основне завдання механіки. Матеріальная точка. Шлях та переміщення
УРОК № 2/4 Тема. Прямолінійний рівномірний рух
УРОК № 3/5 Тема. Відносність механічного руху
УРОК № 4/6 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 5/7 Тема. Графіки залежності кінематичних величин від часу в разі рівномірного прямолінійного руху
УРОК № 6/8 Тема. Нерівномірний рух. Середня швидкість
УРОК № 7/9 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 8/10 Тема. Прямолінійний рівноприскорений рух
УРОК № 9/11 Тема. Переміщення й координата під час прямолінійного рівноприскореного руху
УРОК № 10/12 Тема. Графіки залежності кінематичних величин від часу під час рівномірного прямолінійного руху
УРОК № 11/13 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 12/14 Тема. Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху»
УРОК № 13/15 Тема. Вільне падіння
УРОК № 14/16 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 15/17 Тема. Рівномірний рух по колу
УРОК № 16/18 Тема. Доцентрове прискорення в разі рівномірного руху по колу
УРОК № 17/19 Тема. Узагальнювальний урок
УРОК № 18/20 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Кінематика»
  2. Динаміка
УРОК № 1/21 Тема. Перший закон Ньютона. Інертність. Маса тіла
УРОК № 2/22 Тема. Механічна взаємодія тіл. Сила
УРОК № 3/23 Тема. Другий і третій закони Ньютона
УРОК № 4/24 Тема. Розв'язування задач. Узагальнювальний урок
УРОК № 5/25 Тема. Закон всесвітнього тяжіння
УРОК № 6/26 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 7/27 Тема. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння
УРОК № 8/28 Тема. Вага тіла. Невагомість. Перевантаження
УРОК № 9/29 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 10/30 Тема. Штучні супутники Землі. Перша й друга космічні швидкості. Розвиток космонавтики
УРОК № 11/31 Тема. Деформація тіл. Види деформації
УРОК № 12/32 Тема. Сила пружності. Закон Гука
УРОК № 13/33 Тема. Лабораторна робота № 2 «Вимірювання жорсткості пружини»
УРОК № 14/34 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 15/35 Тема. Сили тертя
УРОК № 16/36 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 17/37 Тема. Рух тіла під дією кількох сил
УРОК № 18/38 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 19/39 Тема. Рівновага тіла. Момент сил. Умова рівноваги тіл
УРОК № 20/40 Тема. Лабораторна робота № 6 «Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил»
УРОК № 21/41 Тема. Види рівноваги. Центр мас
УРОК № 22/42 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 23/43 Тема. Узагальнювальний урок
УРОК № 24/44 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Динаміка»
  3. Закони збереження в механіці
УРОК № 1/45 Тема. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу
УРОК № 2/46 Тема. Реактивний рух
УРОК № 3/47 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 4/48 Тема. Механічна робота
УРОК № 5/49 Тема. Потужність
УРОК № 6/50 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 7/51 Тема. Механічна енергія
УРОК № 8/52 Тема. Закон збереження енергії
УРОК № 9/53 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 10/54 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 11/55 Тема. Абсолютно пружний удар
УРОК № 12/56 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 13/57 Тема. Лабораторна робота № 7 «Дослідження пружного центрального удару двох тіл»
УРОК № 14/58 Тема. Узагальнювальний урок
УРОК № 15/59 Тема. Тематичне оцінювання в теми «Закони збереження в механіці»
  4. Механічні коливання й хвилі
УРОК № 1/60 Тема. Коливальний рух. Фізичні величини, що характеризують коливальний рух
УРОК № 2/61 Тема. Гармонічні коливання
УРОК № 3/62 Тема. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник
УРОК № 4/63 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 5/64 Тема. Перетворення енергії під час коливальних рухів
УРОК № 6/65 Тема. Механічні хвилі
УРОК № 7/66 Тема. Розв'язування задач
УРОК № 8/67 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Механічні коливання й хвилі»
  5. Релятивістська механіка
УРОК № 1/68 Тема. Основні положення СТВ
УРОК № 2/69 Тема. Релятивістський закон додавання швидкостей
УРОК № 3/70 Тема. Основні наслідки, що випливають із постулатів теорії відносності
УРОК № 4/71 Тема. Взаємозв'язок маси та енергії
  МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Й ТЕРМОДИНАМІКА
  1. Властивості газів, рідин, твердих тіл
УРОК № 1/72 Тема. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
УРОК № 2/73 Тема. Кількість речовини. Постійна Авогадро
УРОК № 3/74 Тема. Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів
УРОК № 4/75 Тема. Газові закони
УРОК № 5/76 Тема. Лабораторна робота № 5 «Перевірка закону Бойля — Маріотта на досліді»
УРОК № 6/77 Тема. Розв'язування задач на графіки ізопроцесів
УРОК № 7/78 Тема. Основне рівняння МКТ ідеального газу
УРОК № 8/79 Тема. Рівняння стану ідеального газу
УРОК № 9/80 Тема. Розв'язування задач за темою «Рівняння стану ідеального газу»
УРОК № 10/81 Тема. Пароутворення й конденсація
УРОК № 11/82 Тема. Вологість повітря
УРОК № 12/83 Тема. Лабораторна робота № 6 «Вимірювання відносної вологості повітря»
УРОК № 13/84 Тема. Властивості рідин
УРОК № 14/85 Тема. Змочування. Капілярні явища
УРОК № 15/86 Тема. Будова і властивості твердих тіл
УРОК № 16/87 Тема. Рідкі кристали. Полімери
УРОК № 17/88 Тема. Розв'язування задач. Узагальнювальний урок
УРОК № 18/89 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Властивості газів, рідин і твердих тіл»
  2. Основи термодинаміки
УРОК № 1/90 Тема. Теплова рівновага. Температура
УРОК № 2/91 Тема. Внутрішня енергія
УРОК № 3/92 Тема. Робота в термодинаміці
УРОК № 4/93 Тема. Перший закон термодинаміки
УРОК № 5/94 Тема. Наслідки з першого закону термодинаміки
УРОК № 6/95 Тема. Теплові машини
УРОК № 7/96 Тема. Незворотність теплових процесів
УРОК № 8/97 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Основи термодинаміки»
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ
УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
11 КЛАС
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
  Електричне поле. Електричний струм
УРОК 1/1. Тема. Електричні взаємодії
УРОК 2/2. Тема. Електричне поле. Напруженість електричного поля
УРОК 3/3. Тема. Потенціал і різниця потенціалів
УРОК 4/4. Тема. Електроємність. Енергія електричного поля
УРОК 5/5. Тема. Електричний струм. Сила струму
УРОК 6/6. Тема. Робота й потужність струму
УРОК 7/7. Тема. ЕРС. Закон Ома для повного кола
УРОК 8/8. Тема. Лабораторна робота № 1 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»
УРОК 9/9. Тема. Електричний струм у металах, електролітах і газах
УРОК 10/10. Тема. Електричний струм у напівпровідниках
УРОК 11/11. Тема. Лабораторна робота № 2 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»
УРОК 12/12. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електричне поле й електричний струм»
  Електромагнітне поле
УРОК 1/13. Тема. Взаємодії магнітів і струмів
УРОК 2/14. Тема. Магнітне поле
УРОК 3/15. Тема. Сила Ампера й сила Лоренца
УРОК 4/16. Тема. Магнітні властивості речовини
УРОК 5/17. Тема. Електромагнітна індукція
УРОК 6/18. Тема. Лабораторна робота № 3 «Дослідження явища електромагнітної індукції»
УРОК 7/19. Тема. Енергія магнітного поля котушки зі струмом
УРОК 8/20. Тема. Змінний струм. Генератор змінного струму
УРОК 9/21. Тема. Виробництво, передання й використання енергії електричного струму
УРОК 10/22. Тема. Тематичне оцінювання за темою «Електромагнітне поле»
  Коливання й хвилі
УРОК 1/23. Тема. Механічні коливання
УРОК 2/24. Тема. Гармонічні коливання
УРОК 3/25. Тема. Гармонічні коливання математичного й пружинного маятників
УРОК 4/26. Тема. Розв'язування задач
УРОК 5/27. Тема. Лабораторна робота № 4 «Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань»
УРОК 6/28. Тема. Перетворення енергії під час коливання
УРОК 7/29. Тема. Механічні хвилі
УРОК 8/30. Тема. Звукові хвилі
УРОК 9/31. Тема. Інфразвук і ультразвук
УРОК 10/32. Тема. Вільні електричні коливання в коливальному контурі
УРОК 11/33. Тема. Електромагнітні хвилі
УРОК 12/34. Тема. Дослідне підтвердження існування електромагнітних хвиль
УРОК 13/35. Тема. Шкала електромагнітних хвиль
УРОК 14/36. Тема. Узагальнюючий урок з теми «Коливання й хвилі»
УРОК 15/37. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Коливання й хвилі»
  Хвильова й квантова оптика
УРОК 1/38. Тема. Розвиток уявлень про природу світла
УРОК 2/39. Тема. Прямолінійне поширення світла
УРОК 3/40. Тема. Відбиття й заломлення світла
УРОК 4/41. Тема. Інтерференція світла
УРОК 5/42. Тема. Дифракція світла
УРОК 6/43. Тема. Лабораторна робота № 5 «Спостереження інтерференції й дифракції світла»
УРОК 7/44. Тема. Дисперсія світла. Поляризація світла
УРОК 8/45. Тема. Зародження квантової теорії
УРОК 9/46. Тема. Застосування фотоефекту
УРОК 10/47. Тема. Фотони. Люмінесценція
УРОК 11/48. Тема. Узагальнюючий урок з теми «Хвильова й квантова оптика»
УРОК 12/49. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Хвильова й квантова оптика»
  АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
УРОК 1/50. Тема. Будова атома
УРОК 2/51. Тема. Теорія атома Бора
УРОК 3/52. Тема. Лабораторна робота № 6 «Спостереження суцільного й лінійчастого спектрів речовини»
УРОК 4/53. Тема. Лазери
УРОК 5/54. Тема. Атомне ядро
УРОК 6/55. Тема. Ядерні сили
УРОК 7/56. Тема. Радіоактивні перетворення
УРОК 8/57. Тема. Ядерні реакції
УРОК 9/58. Тема. Енергія зв'язку
УРОК 10/59. Тема. Ядерна енергетика
УРОК 11/60. Тема. Елементарні частинки
УРОК 12/61. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Атомна і ядерна фізика»
  УЗАГАЛЬНЮЮЧІ УРОКИ
УРОК 1/62 і УРОК 2/63. Тема. Роль фізики в сучасному світі
  ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ
УРОКИ № 64-68

Серія відеороликів "Знамениті вчені"
Клавдій Птоломей
Демокрит
П’єр Кюрі
Шарль Кулон
Френсіс Бекон
Стівен Хокінг
Джордано Бруно
Карл Юнг
Георг Ом
Енріко Фермі
Крістіан Гюйгенс
Томас Едісон
Едмонд Галлей
К.Е. Ціолковський
Йоганн Кеплер
Тихо Браге
Едвін Хаббл
Вільгельм Конрад Рентген
Андре Марі Ампер
Ернест Резерфорд
Архімед
Семюел Морзе
Емілій Ленц
Леонардо да Вінчі
Джеймс Максвелл
Гендрік Лоренц
Бенджамін Франклін
Брати Монгольф’є
Ісаак Ньютон
Д.І.Менделєєв
Рене Декарт
Микола Коперник
Марія Склодовська-Кюрі
Майкл Фарадей
Галілео Галілей

Коментарі